Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

 

 1. Bendrosios nuostatos:
  • Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklėmis) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau vadinama – www.wellpert.com) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
  • Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  • Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja savo pirkinių krepšelį, nurodo pristatymo bei savo duomenis, pasirenka atsiskaitymo būdą bei patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

 

 1. Pirkėjo teisės:
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos teisės aktuose numatytas teises.
  • Šia 2.2. punkte teise, Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
  • Pirkėjas įsigijęs nekokybišką prekę turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai:
  • Pirkėjas privalo apmokėti už įsigytas prekes, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.
  • Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.
  • Jeigu prekių užsakymo metu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo kuo greičiau juos atnaujinti.
  • Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas

 

 1. Pardavėjo teisės:
  • Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali neįspėdamas apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Gali vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie tai atskirai neinformuodamas Pirkėjo.

 

 1. Pardavėjo įsipareigojimai:
  • Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu ir pasirinktu pristatymo būdu.
  • Kai dėl Pardavėjo kaltės Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo –pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas turi teisę pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 14d.

 

 1. Prekių kokybė:
  • Visa elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių informacija nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių ypatybės gali neatitikti realios dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.
  • Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

 

 1. Prekių pristatymas:
  • Prekes pristato Pardavėjo įgalioti atstovai arba jas Pirkėjas atsiima asmeniškai pats adresu Kareivių g. 19-143, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.
  • Prekių pristatymas į Kuršių Neriją 39 eur.
  • Prekių pristatymo ar atsiėmimo metu Pirkėjas patikrina prekės/siuntos būklę.
  • Pirkėjui pasirašius gautoje sąskaitoje arba Pirkėjo įgalioto atstovo pateiktame siuntos pristatymo dokumente, yra laikoma, kad siunta yra perduota Pirkėjui.
  • Pirkėjas pastebėjęs siuntos pažeidimą, turi teisę nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna sudėtis.

 

 1. Prekių grąžinimas:
  • Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2014 m. liepos 22d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.
  • Grąžinama Prekė turi būti įsigyta ne anksčiau nei prieš 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos, bei privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną Prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar įgaliotas atstovas turi teisę nepriimti Prekės grąžinimui.
  • Prekė ir jos originali pakuotė turi būti nesugadinta, tinkamai paruošta, nepraradusi prekinės išvaizdos.
  • Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.
  • Jeigu prekė yra nekokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogišką prekę. Tuo atveju jeigu Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui yra grąžinami jo sumokėti pinigai.
  • Prekes galima grąžinti ir adresu Kareivių g. 19-143, Vilnius.
  • Pardavėjas pinigus už sumokėtas prekes turi grąžinti per 14 dienų nuo prekės priėmimo.

 

 

 1. Atsakomybė:
  • Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
  • Pirkėjas atsako už savo veiksmus, naudojantis elektronine parduotuve.

 

 1. Informacijos siuntimas:
  • Visi pranešimai Pirkėjui siunčiami registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus jam rūpimus klausimas bei pranešimus siunčia [email protected]

 

 1. Asmens duomenų apsauga:
  • Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą ir elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
  • Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
  • Kai Pirkėjas pateikia užsakymą, jis sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  • Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi Pardavėjo rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
  • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais, atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu arba kai tai reikalingi prekių siuntų tarnyboms, prekių pristatymo tikslais.
  • Elekektronine parduotuve gali naudotis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, išskyrus atvejus, kai jaunesni nei 18 metų, savarankiškai disponuoja savo finansais, taip pat juridiniai asmenys ir jų atstovai.

 

 1. Slapukai (cookies – angl.):
  • Pardavėjas naudoja slapukus pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą. Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas Pirkėjo kompiuteryje, kuriame yra informacijos, kuri padeda svetainei atpažinti ir stebėti lankytoją. Slapukai nekenkia Pirkėjo kompiuteriui, jie susideda tik iš teksto.
  • Dauguma naršyklių leidžia Pirkėjui nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.
  • Pardavėjas naudoja tokio tipo slapukus, kad galėtume sekti Pirkėjo pirkinių krepšelį ir saugoti Pardavėjo lankytojų statistiką. Pirkėjo kompiuteryje saugoma informacija yra tik unikalus numeris, be jokio ryšio su asmenine informacija.

 

 1. Baigiamosios nuostatos:
  • Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Apie pasikeitusias Taisykles, Pirkėjas gali susipažinti elektroninės parduotuvės tinklalapyje.
  • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.
  • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.
  • Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų (force majore) ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių.
Pirkinių krepšelis
0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias
  Gauti pranešimą Informuosime Jus, kai prekė bus prekyboje. Palikite savo el. paštą žemiau.
  Scroll to Top