Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  • Ši privatumo politika (toliau vadinama – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės wellpert.lt (toliau vadinama – Interneto svetainė) lankytojams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Wellpert socialinės žiniasklaidos paskyrose (Facebook, Instagram), asmenims, sutikusiems gauti Interneto svetainės rinkodaros medžiagą, naujienlaiškius (toliau vadinama – Pirkėjai).
  • Pirkėjo asmens duomenų valdytojas yra UAB „Miečys“, juridinio asmens kodas 144721095, registracijos adresas Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Sutkūnų k., Masiuliškių g. 15 (toliau vadinama – Bendrove).
  • Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Wellpert socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Internetinės svetainės tiesioginės rinkodaros pranešimus, naujienlaiškius.
  • Klientas, nesutikdamas su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje ar atlikti aktyvius veiksmus Bendrovės socialinių tinklų paskyrose.
  • Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Asmens duomenys
  • Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  • Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Klientus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame bendrovės sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.
 1. Duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Saugojimo laikotarpis
  • Bendrovei yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
  • Kliento pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Bendrovė taip pat naudoja bendravimo su Klientu tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie Bendrovės taisykles ir (ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.
  • Laikoma, kad 1) Kliento pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi; 2) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, Bendrovei gali būti sunku užtikrinti, kad Klientas galės patogiai naudotis Internetine svetaine, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Kliento teises.
  • Kliento duomenys tvarkomi šiais tikslais:
   • Prekių teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo.
   • Aptarnavimo ir konsultavimo.
  • Tvarkomi asmens duomenys:
   • Kliento vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.
  • Duomenų tvarkymo terminas: 2 (du) metai po sutarties sudarymo dienos, lankymosi Internetinėje svetainėje.
  • Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas.
  • Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Internetinės svetainės siūlomas prekes, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Internetinė svetainė siųs pasiūlymus dėl prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš Internetinės svetainės naujienas.
  • Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas elektroniniu paštu [email protected].
 1. Duomenų atskleidimas, perdavimas trečiosioms šalims
  • Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Klientą savo darbuotojams, tarpininkams, kurjeriams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  • Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei 1) turi padaryti tai pagal įstatymą; 2) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Bendrovės asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus Bendrovei); 3) ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; 4) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
  • Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Internetinėje svetainėje, Bendrovė trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Internetine svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Internetinėje svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai, veiksmai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Internetinėje svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Internetinėje svetainė veikia, ir kaip ją bendrovė galėtų pagerinti. „Google Analytics“ programa nenustatinėja kliento tapatybės.
  • Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant pranešimus, „Like“ ir „Follow“ naudojimą ar kitokius naudojamus Kliento veiksmus), kontroliuoja būtent to socialinio tinklo valdytojas. Tokio pobūdžio slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Internetinę svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją.
 1. Klientų teisės dėl tvarkomų jų asmens duomenų
  • Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas pateikė aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: [email protected].
  • Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, apie tokį terminą, Klientas informuojamas. Informacija Klientui gali būti pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus kai kyla rizika asmens duomenų saugumui ir/ar kai Klientas pageidauja kitokio informacijos pateikimo.
  • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas turi teisę bet kada pateikti užklausą ar bendrovė tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jeigu Bendrovė kokius nors Kliento duomenis saugo, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Toks prašymas turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: [email protected], patvirtindamas savo asmens tapatybę.
  • Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad jo duomenys būtų ištrinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia rašytinį prašymą elektroninio pašto adresu: [email protected], patvirtindamas savo asmens tapatybę.
  • Kitos teisės. 1) Klientas turi teisę prašyti ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Bendrovė gali reikalauti patvirtinti ištaisytus duomenis. 2) Klientas turi teisę prašyti riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti. 3) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Bendrovė gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. 4) Klientas turi teisę nesutikti, kad Bendrovė naudotų Kliento asmens duomenis.
 1. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
  • Jeigu Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis elektroninio pašto adresu: [email protected]. Tik gavus Kliento pranešimą, Bendrovė įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  • Jei gauti rezultatai Kliento netenkina, Klientas gali pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kitos sąlygos
  • Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama, nuorodos į kitas interneto svetaines. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį, pateikiamą informaciją, duomenų apsaugą ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
  • Lankymasis trečiosios šalies interneto svetainėse yra pačio Kliento rizika. Bendrovė neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
  • Klientas yra atsakingas už pateikiamų duomenų konfidencialumą, jų tikslumą, teisingumą, išsamumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Bendrovės jiems pasikeitus.
 1. Baigiamosios nuostatos
  • Ši Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama ar pakeista. Tokiu atveju nauja Privatumo politikos redakcija galios nuo jos paskelbimo dienos Interneto svetainėje.
  • Apie pakeitimus, Klientas atskirai nebus informuojamas, todėl Klientas pats turi tikrinti ar jį tenkinta aktuali Privatumo politika.
Pirkinių krepšelis
0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias
  Gauti pranešimą Informuosime Jus, kai prekė bus prekyboje. Palikite savo el. paštą žemiau.
  Scroll to Top